Wprowadzenie

Niniejsze Standardowe warunki korzystania z witryny internetowej zapisane na tej stronie będą zarządzać korzystaniem z naszej witryny internetowej UK-ETA.COM dostępnej pod adresem UK-ETA.COM.

Niniejsze Warunki będą stosowane w pełni i będą miały wpływ na korzystanie przez użytkownika z niniejszej Witryny. Korzystając z tej witryny, użytkownik zgadza się zaakceptować wszystkie warunki w niej zawarte. Użytkownik nie może korzystać z niniejszej Witryny, jeśli nie zgadza się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków korzystania z Witryny.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej

Poza treściami będącymi własnością użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami, UK-ETA.COM i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.

Użytkownikowi udzielana jest ograniczona licencja wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych w niniejszej Witrynie.

Ograniczenia

Użytkownikowi zabrania się wykonywania wszystkich poniższych czynności:

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów z Witryny w innych mediach;
  • sprzedaży, sublicencjonowania i/lub innego rodzaju komercjalizacji jakichkolwiek materiałów Witryny;
  • publicznego wykonywania i/lub pokazywania jakichkolwiek materiałów Witryny;
  • korzystania z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
  • korzystania z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
  • korzystanie z niniejszej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie, jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
  • angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, wyodrębnianie danych lub inne podobne działania związane z niniejszą Witryną;
  • korzystania z niniejszej Witryny w celu angażowania się w jakiekolwiek działania reklamowe lub marketingowe.

Dostęp do niektórych obszarów tej Witryny jest ograniczony, a UK-ETA.COM może dodatkowo ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej Witryny, w dowolnym momencie, według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które użytkownik może mieć do tej Witryny, są poufne i użytkownik musi również zachować poufność.

Zawartość

W niniejszych Standardowych Warunkach Witryny „Treści Użytkownika” oznaczają wszelkie materiały audio, wideo, tekst, obrazy lub inne materiały, które Użytkownik zdecyduje się wyświetlić w Witrynie. Wyświetlając Treści użytkownika, użytkownik udziela UK-ETA.COM niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na ich wykorzystywanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję we wszystkich mediach.

Treści użytkownika muszą być jego własnością i nie mogą naruszać praw osób trzecich. UK-ETA.COM zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej treści użytkownika z tej witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Brak gwarancji

Niniejsza Witryna jest dostarczana „w stanie, w jakim się znajduje”, ze wszystkimi wadami, a UK-ETA.COM nie wyraża żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z niniejszą Witryną lub materiałami zawartymi na tej Witrynie. Ponadto, żadne informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mogą być interpretowane jako porady.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku UK-ETA.COM, ani żaden z jej funkcjonariuszy, dyrektorów i pracowników, nie będzie ponosić odpowiedzialności za cokolwiek wynikającego z lub w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem z tej witryny, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy.  UK-ETA.COM, w tym jej kierownictwo, dyrektorzy i pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej witryny.

Odszkodowanie

Użytkownik niniejszym zwalnia UK-ETA.COM w pełnym zakresie z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, koszty, żądania, podstawy powództwa, szkody i wydatki wynikające w jakikolwiek sposób z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków.

Zmiana warunków

UK-ETA.COM ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny, użytkownik powinien regularnie przeglądać niniejsze Warunki.

Przydział

UK-ETA.COM może cedować, przenosić i podzlecać swoje prawa i / lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez żadnego powiadomienia. Użytkownik nie może jednak cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość Umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między UK-ETA.COM a użytkownikiem w związku z korzystaniem przez niego z tej Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Anglii i Walii w celu rozstrzygania wszelkich sporów.