Poniżej znajdują się warunki określone przez spółkę, które podlegają prawu Wielkiej Brytanii.

Firma sweet startup ltd przetworzy aplikację zgodnie z wymaganiami i prośbami klienta i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe informacje. Firma dołoży wszelkich starań, aby uzyskać odpowiednią wizę w określonym czasie. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za następujące zdarzenia w ambasadzie: odmowa wydania wizy, odmowa przyjęcia wniosku, wydanie nieprawidłowej wizy, opóźnienie w przetwarzaniu wizy.

Jeśli firma spowodowała którekolwiek z powyższych zdarzeń przez błąd lub zaniechanie, wówczas odpowiedzialność firmy jest ściśle ograniczona do kosztu wizy zastępczej lub zwrotu wszystkich uiszczonych opłat, a firma nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za straty następcze, takie jak między innymi: utracone zyski / dochody, utracone bilety lotnicze.

Prawa do anulowania

Home Office oraz UK Visas and Immigration (UKVI) rozpoczną rozpatrywanie wniosku o brytyjski ETA natychmiast po jego złożeniu. W związku z tym nie ma możliwości wycofania wniosku po jego złożeniu.

Po złożeniu wniosku online lub telefonicznie zakłada się, że użytkownik wyraził zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie przetwarzania jego wniosku i świadczenie przez nas usług, a wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, użytkownik wyraża na to wyraźną zgodę. W związku z tym użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami z 2013 r. dotyczącymi umów konsumenckich (informacje, odstąpienie od umowy i dodatkowe opłaty). Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z Regulaminem 36(1)(a) i 37(1)(a) użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zgodzi się, że możemy rozpocząć świadczenie usług w okresie odstąpienia od umowy.

Własność

Ta strona uk-eta.com jest własnością i jest zarządzana przez sweet startup ltd. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania, nie powinien uzyskiwać dostępu do tej witryny ani z niej korzystać.

Ograniczenia użytkowania

Użytkownik nie może korzystać z tej witryny lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem w celu osiągnięcia osobistych korzyści i nie może sprzedawać ani dostarczać osobom trzecim, ani w inny sposób czerpać korzyści z jakichkolwiek usług lub informacji (ani ich modyfikacji, adaptacji lub analizy) dostępnych na tej witrynie lub za jej pośrednictwem.

Bezpieczeństwo

Od czasu do czasu zastrzegamy sobie prawo do: (a) zmieniać i/lub wprowadzać nowe i/lub dodatkowe środki bezpieczeństwa bez uprzedzenia; (b) tymczasowo wycofać i/lub ograniczyć dostępność tej witryny dla dowolnej osoby (osób); oraz (c) zrobić wszystko inne, co uważamy za konieczne do zachowania bezpieczeństwa i integralności tej witryny oraz informacji przechowywanych w bazach danych tej witryny.

Dokładność i zawartość witryny

Korzystamy z uzasadnionych umiejętności i staranności przy opracowywaniu informacji dostępnych na tej stronie i za jej pośrednictwem. Niektóre informacje mogły jednak zostać opracowane i/lub przekazane nam przez stronę trzecią, która nie jest członkiem naszej sieci. uk-eta.com nie ponosi odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji uzyskanych od osób trzecich. Ponadto błędy i pominięcia w informacjach dostępnych na tej stronie i za jej pośrednictwem mogą wystąpić z powodu szeregu czynników, które są nieodłącznie związane z każdym systemem internetowym i które nie są pod naszą uzasadnioną kontrolą. Na przykład, na informacje może mieć wpływ błąd maszyny, oprogramowania lub operatora, lub usterki związane z transmisją danych. W związku z tym informacje są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, a użytkownik powinien zawsze starać się zweryfikować dokładność wszelkich informacji uzyskanych z tej witryny, zanim zacznie na nich polegać.

Jest to strona dynamiczna, w związku z czym jej zawartość i wygląd mogą od czasu do czasu ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Ograniczona licencja i własność

Użytkownik otrzymuje ograniczoną licencję na pobieranie materiałów zawartych na tej stronie na komputer osobisty oraz na drukowanie papierowych kopii takich materiałów, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że wszystkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności pozostaną nienaruszone.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie i wyraźnie dozwolonych w niniejszych warunkach użytkowania, wszelkie tłumaczenie, ponowna transmisja, dystrybucja lub inne wykorzystanie materiałów zawartych na tej stronie i w jej bazach danych na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w innych mediach jest surowo zabronione. Zabrania się również (a) umieszczanie tej witryny lub jakiejkolwiek jej części na jakiejkolwiek innej witrynie; lub (b) kopiowanie tej strony na innym serwerze; lub (c) używanie zautomatyzowanych technologii przechwytywania ekranu lub skrobania ekranu w celu uzyskania jakichkolwiek informacji z tej witryny.

Udzielenie tej ograniczonej licencji jest uwarunkowane zgodą użytkownika i przestrzeganiem przez niego wszystkich niniejszych warunków użytkowania.

Oprogramowanie (jeśli istnieje) udostępnione do pobrania z tej witryny jest naszą własnością lub jest przez nas licencjonowane. Użytkownik może korzystać z takiego oprogramowania wyłącznie zgodnie z licencją użytkownika końcowego dołączoną do tego oprogramowania lub, w przypadku braku takiej licencji, użytkownik otrzymuje niewyłączną, nieprzenoszalną licencję na korzystanie ze wspomnianego oprogramowania w celu korzystania z tej witryny zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

Wszelkie prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej i prawa własności wszelkiego rodzaju związane w jakikolwiek sposób z tą witryną (w tym między innymi prawa związane z jej zawartością, marką i usługami, oprogramowaniem i wszelkimi innymi materiałami udostępnianymi na niej i za jej pośrednictwem), które nie zostały przyznane użytkownikowi zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania, są niniejszym wyraźnie zastrzeżone dla uk-eta.com lub, w przypadku innych marek, nazw i logo przedstawionych na tej stronie, ich odpowiednich właścicieli.

Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez uk-eta.com (zarówno wewnątrz, jak i poza Wielką Brytanię lub EOG) Danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nas tej usługi oraz umożliwienia użytkownikowi korzystania ze strony i otrzymywania ETA.

Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

(a)Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach użytkowania, niniejsza witryna, jej zawartość i wszelkie sposoby korzystania z niej przez użytkownika są dostarczane i dozwolone bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, a my zrzekamy się wszelkich takich oświadczeń i gwarancji w zakresie dozwolonym przez prawo. Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie lub dostępne za jej pośrednictwem są odpowiednie, kompletne, dokładne lub aktualne, ani nie gwarantujemy, że strona (lub jakakolwiek jej część) będzie zawsze dostępna, w pełni funkcjonalna lub wolna od błędów i wirusów. W związku z tym użytkownik zgadza się, że jedynym środkiem zaradczym dostępnym dla użytkownika w przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania będzie naruszenie przez nas umowy na mocy niniejszych warunków użytkowania.

(b) Z zastrzeżeniem punktu (d) poniżej, ale w pozostałym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączamy i nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody i odpowiedzialność (niezależnie od tego, czy są one spowodowane naszym zaniedbaniem) za stracony czas, utratę / uszkodzenie danych, utratę zysków, możliwości i wartości firmy oraz wszelkie pośrednie, pośrednie, wtórne i karne straty lub szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej witryny i/lub informacji na niej zawartych lub jakichkolwiek usług świadczonych za jej pośrednictwem, niezależnie od tego, w jaki sposób powstały, czy to w wyniku umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ustawy lub w inny sposób, a nawet jeśli było to racjonalnie przewidywalne lub zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takiej straty/szkody/odpowiedzialności.

(c) Z zastrzeżeniem ust. (d) poniżej, ale w pozostałym zakresie dozwolonym przez prawo, nasza łączna odpowiedzialność na mocy niniejszej umowy w odniesieniu do bezpośrednich strat i szkód oraz innej bezpośredniej odpowiedzialności, niezależnie od tego, w jaki sposób powstała, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ustawy lub w inny sposób, jest ograniczona do 100 GBP na roszczenie lub serię powiązanych roszczeń.

(d) Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:
(i) straty lub szkody z tytułu śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem; lub
(ii) za jakiekolwiek fałszywe oświadczenia złożone przez nas lub osoby pozostające pod naszą kontrolą.

(e) Jeśli użytkownik korzysta z tej witryny jako konsument, żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie ogranicza w żaden sposób jego praw ustawowych.

Rozdzielność

Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie w dowolnym momencie uznane za nieważne przez sąd, trybunał lub inne forum właściwej jurysdykcji lub w inny sposób uznane za niewykonalne, decyzja ta nie unieważni ani nie unieważni pozostałej części niniejszych warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania uznaje się za zmienione poprzez modyfikację lub odcięcie takich postanowień, które są niezbędne do zapewnienia ich ważności, legalności i wykonalności przy jednoczesnym zachowaniu ich intencji, lub, jeśli nie jest to możliwe, poprzez zastąpienie ich innym ważnym, legalnym i wykonalnym postanowieniem, które w istotny sposób oddaje ich intencje. Wszelkie nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną oddzielone od niniejszych warunków użytkowania, tak aby nie miało to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień lub ważność danego postanowienia (postanowień) w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Całość Umowy

Niniejsze warunki użytkowania zastępują wszystkie wcześniejsze umowy, ustalenia i oświadczenia (z wyjątkiem tych, za które odpowiedzialność nie jest wyłączona) między nami w odniesieniu do korzystania z tej witryny i stanowią całość porozumienia między nami w tym zakresie.

Zmiana warunków użytkowania

Możemy zmieniać, dostosowywać lub w inny sposób zmieniać niniejsze warunki użytkowania od czasu do czasu (ze względów bezpieczeństwa, prawnych lub regulacyjnych lub w celu odzwierciedlenia aktualizacji lub zmian w usługach lub funkcjonalności witryny) bez uprzedniego powiadomienia. Dalsze korzystanie z tej witryny będzie oznaczać akceptację tych zmienionych warunków użytkowania i należy się z nimi zapoznać przed dalszym korzystaniem z tej witryny.

O nas

Ta strona jest udostępniana przez sweet startup ltd, 37 Warren Street, Londyn, Anglia, W1T 6AD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasze normalne godziny pracy to 09:00 do 18:00 GMT w dni powszednie z wyłączeniem świąt bankowych.

Użytkownik może skontaktować się z nami, pisząc do nas na powyższy adres lub korzystając z funkcji „skontaktuj się z nami” na tej stronie.

Różne

Niniejsze warunki użytkowania nie stanowią ani nie są uważane za stanowiące partnerstwo, wspólne przedsięwzięcie lub umowę o pracę między użytkownikiem a nami.

Użytkownik nie może dokonywać cesji, udzielać sublicencji, zawierać umów podwykonawstwa ani w inny sposób przenosić lub rozporządzać prawami lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków użytkowania bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Nagłówki w niniejszych warunkach użytkowania służą wyłącznie wygodzie i nie należy ich brać pod uwagę przy interpretacji niniejszych warunków użytkowania.

Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do tej witryny bez powiadomienia, jeśli w dobrej wierze uznamy, że użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z niniejszych warunków użytkowania.

Prawa osób trzecich

Nikt poza użytkownikiem i nami nie będzie miał prawa na mocy Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. do egzekwowania jakiegokolwiek warunku niniejszych warunków użytkowania, niezależnie od tego, czy taka osoba lub podmiot zostały zidentyfikowane z imienia i nazwiska, jako członek klasy lub jako odpowiadające określonemu opisowi. W celu uniknięcia wątpliwości, żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie ma wpływu na prawa jakiegokolwiek dozwolonego cesjonariusza lub nabywcy.

Prawo właściwe

Korzystanie z tej witryny i Usługi podlega prawu angielskiemu, a użytkownik nieodwołalnie zgadza się na poddanie wszelkich roszczeń lub sporów wynikających z tej witryny, z niej lub w związku z nią (oraz z jakiegokolwiek korzystania z niej lub Usługi i/lub możliwości oferowanych za jej pośrednictwem) niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Paszport i wiza

Informacje te można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w lokalnej ambasadzie lub konsulacie Wielkiej Brytanii. Wymagania mogą ulec zmianie i należy sprawdzić ich aktualność odpowiednio wcześnie przed wyjazdem. Z przykrością stwierdzamy, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu lub do jakiegokolwiek kraju z powodu braku posiadania przy sobie odpowiedniego paszportu, wizy lub innych dokumentów wymaganych przez jakąkolwiek linię lotniczą, organ lub kraj. Zdrowie: Zalecenia dotyczące szczepień w podróży mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i przed wyjazdem należy skonsultować się z lekarzem w sprawie aktualnych zaleceń. Wymagania zdrowotne i porady dotyczące podróży zagranicznych w miejscu docelowym wakacji są opisane na stronie internetowej rządu Wielkiej Brytanii. Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie sobie wszystkich zalecanych leków i przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarskich związanych z podróżą. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak uzyskać dostęp do usług NHS w Anglii, jeśli przyjeżdżasz z zagranicy, odwiedzając odpowiednią stronę informacyjną NHS.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Oferowanej Usługi odbywa się przy ścisłym założeniu, że Serwis lub Oferowana Usługa nie są zaangażowane w udzielanie porad i nie należy na nich polegać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji związanych z podróżą lub innych decyzji. Informacje zawarte w Serwisie lub Oferowanej Usłudze są dostarczane bez gwarancji wyrażonych lub dorozumianych dotyczących dokładności, przydatności do celu, kompatybilności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek elementów Serwisu lub Oferowanej Usługi. Spółka nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Strony Internetowej ani Oferowanej Usługi, ani tego, że jakiekolwiek oświadczenia lub stwierdzenia zawarte na Stronie Internetowej będą wolne od błędów.

Zasady dostawy

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce dostaw.

Polityka zwrotów

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce zwrotów.

Polityka prywatności

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności.